ចង្រ្កានសម្ពាធឧស្សាហកម្ម / កំប៉ុង

  • Pressure Cooker

    ចង្ក្រានសម្ពាធ

    ចង្រ្កានសម្ពាធឧស្សាហកម្មជីងអ៊ីអ៊ីត្រូវបានគេហៅថាអ្នកធ្វើសម្ពាធឧស្សាហកម្មវាគឺជានាវាធ្វើម្ហូបសម្ពាធដែលមានគម្របបិទជិតធានាថាត្រូវចំអិនផលិតផលក្រោមសម្ពាធ។