ស្ថានីយ៍កេតថល

  • Stationary Kettle

    ស្ថានីយ៍កេតថល

    JINGYE Stationary Steam Kettles ដែលត្រូវបានគេហៅផងដែរថាកំសៀវមានរន្ធអឌ្ឍគោលពិសេសដែលមានស្រទាប់អាវធំពេញហើយត្រូវកំដៅតាមរយៈស្រទាប់អាវធំដែលមានរាងដូចអេក្រាធានាថាសម្ភារៈត្រូវបានកំដៅស្មើៗគ្នាក្នុងដំណើរការចំអិនអាហារដ៏ធំ។