ម៉ាស៊ីនលាយចំណីអាហារ

  • Sticky Food Mixer

    ឧបករណ៍លាយអាហារស្អិត

    ម៉ាស៊ីនលាយទឹកក្រឡុកខ្ពស់ប្រើចានរាងសំប៉ែតដែលជាតួបាតដោយប្រើចំហាយនិងកំដៅអគ្គីសនីវិធីបំផុសដោយប្រើដ្រាយប្រភេទលំអៀងពិសេសការប្រើប្រដាប់ច្របាច់និងដងខ្លួនពាងពេញដើម្បីឱ្យផើងដោយមិនបាច់ងាប់។