ធុងលាយ

  • Mix Tank

    ធុងលាយ

    ធុងចំរុះជីងអ៊ីអ៊ីគឺជាធុងសម្រាប់រក្សាទុកនិងលាយវត្ថុធាតុដើម។ ផលិតដោយយោងទៅតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្មតឹងរឹងជីងជីអ៊ីលាយបានបង្កើតតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។