កំសៀវ

  • Tilting Kettle

    ចងខ្សែកេត

    JINGYE Steam Kettles ដែលត្រូវបានគេហៅផងដែរថាកំសៀវកំសៀវមានបាតអឌ្ឍគោលពិសេសដែលមានស្រទាប់អាវធំពេញហើយត្រូវកំដៅតាមរយៈស្រទាប់អាវក្រោះដែលមានរាងដូចអេឡិចត្រូនិចធានាថាវត្ថុធាតុដើមត្រូវបានកំដៅស្មើៗគ្នាក្នុងដំណើរការចំអិនអាហារដ៏ធំ។ 

  • Stationary Kettle

    ស្ថានីយ៍កេតថល

    JINGYE Stationary Steam Kettles ដែលត្រូវបានគេហៅផងដែរថាកំសៀវមានរន្ធអឌ្ឍគោលពិសេសដែលមានស្រទាប់អាវធំពេញហើយត្រូវកំដៅតាមរយៈស្រទាប់អាវធំដែលមានរាងដូចអេក្រាធានាថាសម្ភារៈត្រូវបានកំដៅស្មើៗគ្នាក្នុងដំណើរការចំអិនអាហារដ៏ធំ។